Sprawa Rozwodowa - Lubin - Adwokat Katarzyna Urbanowicz

Jak wygląda sprawa rozwodowa?

Kiedy już zapadnie decyzja o rozwodzie, zapewne zaczniesz zastanawiać się jak wygląda sprawa rozwodowa. Być może nie wiesz od czego zacząć, jak ma wyglądać pismo, czego spodziewać się w sądzie i ile czasu upłynie, zanim zapadnie wyrok. Oto kilka podstawowych informacji.

Zainicjowanie sprawy rozwodowej

 

W poprzednim artykule pisałam o podstawach sprawy o rozwód. Możesz o tym przeczytać   TUTAJ  

Aby uzyskać rozwód musisz złożyć pozew do odpowiedniego sądu okręgowego, który będzie prowadził Twoją sprawę rozwodową. Lubin leży we właściwości Sądu Okręgowego w Legnicy i tam też będzie toczył się Twój proces. Pozew musi spełniać kilka wymagań formalnych, bez których sprawie nie zostanie nadany dalszy bieg.

Formułując pozew o rozwód musisz oznaczyć właściwy sąd, do którego kierujesz pozew, imię i nazwisko stron oraz ich aktualne miejsce zamieszkania, wskazać swój numer PESEL, oznaczyć rodzaj pisma jako „pozew o rozwód”, a nadto zawrzeć swoje żądanie, czyli wniosek o rozwiązanie małżeństwa przez rozwód bez orzekania o winie albo z orzekaniem o winie. Dodatkowo w przypadku, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, musisz wskazać jak chcesz rozstrzygnąć kwestię władzy rodzicielskiej, alimentów i kontaktów z dziećmi. Ponadto należy sformułować żądanie dotyczące mieszkania małżonków (ewentualnie wniosek o nieorzekanie w tym zakresie). W treści pozwu możesz zamieścić również wniosek o zwrot kosztów procesu – na tym etapie nie jest to jednak konieczne, możesz to uczynić na dalszym etapie postępowania.

Koniecznym jest także wskazanie faktów, na których opierasz swój wniosek, a także dowodów na wykazanie każdego z tych faktów (np. zeznania świadków, dokumenty). Pod treścią pozwu musisz złożyć swój własnoręczny podpis oraz wymienić dołączone do pozwu o rozwód załączniki. Koniecznym jest również przedłożenie dowodu poniesienia opłaty sądowej od pozwu. Bez tego sąd nie zajmie się Twoją sprawą rozwodową, chyba że złożysz wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych.

Gdyby Twój pozew nie spełniał wszystkich warunków formalnych, sąd wezwie Cię do jego poprawienia lub uzupełniania w terminie tygodniowym pod rygorem zwrotu pozwu. Przy formułowaniu treści pozwu o rozwód warto więc skorzystać z pomocy adwokata, dzięki czemu cała procedura nie ulegnie zbędnemu przedłużeniu.

Jak wygląda rozprawa rozwodowa?

 

Rozprawa w sądzie, na której zostanie rozpoznana Twoja sprawa rozwodowa zostanie wyznaczona przez właściwy sąd. Kiedy to Ty jesteś inicjatorem sprawy rozwodowej istotnym jest byś nie zbagatelizował wezwania do osobistego stawiennictwa. Kiedy nie stawisz się na rozprawie bez właściwego usprawiedliwienia, sąd zawiesi postępowanie. Będzie można je podjąć na Twój wniosek dopiero po upływie 3 miesięcy. Sąd jednak nie zawiesi postępowania, kiedy w Twoim imieniu na rozprawie stawi się adwokat. Udział pełnomocnika będzie wystarczający, by zapobiec zawieszeniu postępowania.

Podczas rozpoznawania sprawy rozwodowej sąd obligatoryjnie musi przeprowadzić dowód z przesłuchania stron. Oznacza to, że każdy z małżonków zostanie wysłuchany przez sąd. Jeżeli został także zgłoszony wniosek o przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków, także oni zostaną wezwani na rozprawę. Co istotne, w przypadku jeżeli sąd nabierze przekonania, ze istnieją widoki na utrzymanie pożycia małżeńskiego, z urzędu zawiesi postępowanie.

Po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy rozwodowej dowodów, sąd wyda wyrok.

Ile trwa sprawa rozwodowa?

Czas trwania sprawy rozwodowej zależy przede wszystkim od poziomu konfliktu między małżonkami. Jeżeli dojdzie do porozumienia – do wydania wyroku może dojść już na pierwszej rozprawie. Do kompromisu trzeba jednak dojść na wszystkich płaszczyznach, nie tylko o sposobie rozwiązania małżeństwa. Chodzi tu szczególnie o przypadki, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci – muszą być wówczas zgodni także co do sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, wysokości alimentów i częstotliwości kontaktów z dziećmi.

Podsumowując, im więcej istnieje kwestii spornych między małżonkami, tym dłużej trwa postępowanie dowodowe, a co za tym idzie czas oczekiwania na wyrok. Należy pamiętać, że jak od każdego wyroku, także tego w sprawie o rozwód, przysługuje środek zaskarżenia. Strona niezadowolona z rozstrzygnięcia sądu może złożyć apelację, co wydłuży ostateczne zakończenie sprawy o kolejne kilka miesięcy.

 

Przepisy dotyczące postępowania w sprawach o rozwód i o separację znajdziesz w Kodeksie postępowania cywilnego art. 436-446.

Pełny tekst aktu prawnego pobierzesz ze strony:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19640430296

 

 


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook