Wezwanie do zapłaty Adwokat Lubin Katarzyna Urbanowicz

Wezwanie do zapłaty – czy to konieczne?

Jest to tematyka z zakresu prawa gospodarczego. Brak terminowej zapłaty za fakturę to sytuacja, w której znalazł się prawie każdy przedsiębiorca.   Przyczyny mogą być różne – problemy z płynnością finansową kontrahenta, zwykłe przeoczenie lub celowe działanie. Aby odzyskać swoje pieniądze musisz podjąć odpowiednie kroki prawne. Czy musisz zacząć od wysłania dłużnikowi przedsądowego wezwania do zapłaty czy od razu możesz wytoczyć powództwo o zapłatę?

 

Kiedy muszę wysłać wezwanie do zapłaty?

 

Konieczność skierowania do dłużnika wezwania do zapłaty istnieje tylko wtedy, kiedy nie wyznaczono wcześniej terminu zapłaty należności. Będzie miało to miejsce na przykład wtedy, kiedy w wystawionej przez wierzyciela fakturze VAT nie będzie wskazanego terminu płatności.

Kiedy jednak termin zapłaty jest wyraźnie wskazany i upłynie bezskutecznie, nie ma obowiązku wysyłania pisemnego wezwania do dłużnika.

Dlaczego warto wezwać dłużnika do zapłaty?

 

Nawet jeżeli już wcześniej wyznaczyłeś swojemu dłużnikowi termin zapłaty za Twój produkt lub usługę, warto podjąć próbę polubownego wyegzekwowania swoich należności.

Przede wszystkim istnieje realna szansa, że Twój kontrahent zwyczajnie zapomniał opłacić fakturę. Przypomnienie w formie wezwania do zapłaty spowoduje, że szybko otrzymasz swoje pieniądze i unikniesz długiego i często kosztownego procesu sądowego.

Kolejnym argumentem jest możliwość przygotowania się do ewentualnego sporu sądowego. W przypadku, kiedy wezwiesz dłużnika do dobrowolnej zapłaty, a ten w odpowiedzi uzna swój dług, prosząc o rozłożenie go na raty lub wprost przyznając, że takie zobowiązanie istnieje, będziesz mógł wystąpić do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym. Postępowanie takie jest o tyle korzystne dla wierzyciela, gdyż jest tańsze i co do zasady szybsze, a także pozwoli zabezpieczyć Twoją wierzytelność.\

Następnym powodem do wysłania dłużnikowi wezwania do zapłaty jest możliwość weryfikacji jego aktualnego adresu. Może się tak zdarzyć, że rok temu dostarczyłeś towar kontrahentowi mieszkającemu w Lubinie i wysyłając wezwanie na ten adres okaże się, że otrzymasz zwrot z adnotacją „adresat wyprowadził się”. Wówczas możesz podjąć stosowne kroki w celu ustalenia aktualnego adresu dłużnika. Wskazanie prawidłowego adresu zamieszkania lub siedziby dłużnika stanowi obowiązkowy element pozwu.

Wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika przed skierowaniem sprawy do sądu pozwoli również uniknąć niepotrzebnej zapłaty kosztów procesu, jeśli dłużnik uzna przy pierwszej czynności procesowej żądanie wierzyciela zawarte w pozwie. Co do zasady, koszty sądowe ponosi strona przegrana. Istnieje jednak odstępstwo w sytuacji, gdy dłużnik nie dał powodu do wytoczenia sprawy i przy pierwszej czynności procesowej uzna żądanie pozwu. Jeżeli pozwany skorzystał z usług adwokata lub radcy prawnego, dodatkowo będziesz musiał ponieść koszt jego zastępstwa procesowego.

 

Jak wygląda wezwanie do zapłaty?

 

Wezwanie do zapłaty jest pismem, w którym powinieneś zawrzeć:

  • datę i miejsce sporządzenia pisma,
  • dokładne dane wierzyciela i dłużnika,
  • opis dochodzonego roszczenia,
  • konkretną kwotę długu,
  • termin uregulowania należności oraz sposób zapłaty,
  • konsekwencje dalszego braku zapłaty.

 

Wezwanie do zapłaty powinno zostać wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Będziesz wtedy znał dokładną datę, w której dłużnik odebrał pismo i zweryfikujesz, czy wyznaczony termin płatności już minął. Ponadto potwierdzenie nadania oraz potwierdzenie odbioru będzie stanowiło dowód na okoliczność podjęcia pozasądowej próby rozwiązania sporu.

 

Potrzebujesz pomocy w dochodzeniu wierzytelności od dłużników?  Zapraszam do kontaktu.


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook