Zwolnienie w Cieży - Adwokat Katarzyna Urbanowicz

Zwolnienie z pracy w ciąży lub podczas urlopu macierzyńskiego

Kodeks pracy co do zasady chroni kobiety, które spodziewają się dziecka lub korzystają z urlopu macierzyńskiego. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki.

 

Kiedy możliwe jest zwolnienie  w ciąży ?

Zgodnie z przepisem art. 177§1 Kodeksu pracy, Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

Od powyższej reguły istnieją jednak wyjątki.

Zwolnienie w ciąży jest możliwe:

  1. Jeżeli zachodzą przesłanki do rozwiązania umowy o pracę z winy pracownicy, bez zachowania okresu wypowiedzenia (tzw. „dyscyplinarka” oraz reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa uprzednio wyraziła na to zgodę. Jednak gdy w zakładzie pracy nie funkcjonuje taka organizacja, jej zgoda nie jest konieczna.
  2. Jeżeli pracownica wykonuje pracę w oparciu o umowę na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca.
  3. W razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Ponadto, jeżeli pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników jest uprawniony do korzystania z ustawy o szczególnych zasadach rozwiązania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. Na podstawie tego aktu prawnego, po spełnieniu odpowiednich warunków, może wypowiedzieć warunki pracy lub płacy każdemu zatrudnionemu pracownikowi, w tym kobiecie w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego.

 

Istotnym jest, że powyższe zasady stosuje się także odpowiednio do pracownika – ojca lub innego członka najbliższej rodziny, wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.

 

Przedłużenie umowy do czasu porodu

 

Uprawnienia pracownicy z powodu ciąży nie ograniczają się jedynie do braku możliwości zwolnienia jej z pracy. Umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.

Przykład:

Anna Kowalska zawarła umowę na czas określony od 1 października 2020r. do 1 kwietnia 2021r. W dniu 1 grudnia 2020r. dowiedziała się, że jest w drugim miesiącu ciąży. W dniu, do którego umowa miała trwać, tj. 1 kwietnia 2021r. będzie w szóstym miesiącu ciąży. Wobec tego, jej umowa o pracę ulegnie przedłużeniu do dnia porodu. Dzień, w którym urodzi dziecko będzie ostatnim jej dniem zatrudnienia. W związku z powyższym pracownica nabędzie uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego wypłacanego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Powyższy przepis nie ma jednak zastosowania do kobiety zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę na czas zastępstwa. Niestety taka umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem okresu, na jaki została zawarta bez względu na to, czy zatrudniona pracownica jest w ciąży.

Przepisy dotyczące zwolnienia pracownicy w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego znajdziesz w Kodeksie pracy art. 177§1 – 5.

Pełny tekst aktu prawnego pobierzesz ze strony: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19740240141

 

Zostałaś zwolniona w okresie ciąży i potrzebujesz pomocy adwokata w sporządzeniu pozwu lub poprowadzeniu sprawy?

A może jesteś pracodawcą i chcesz wiedzieć, czy zwalniając pracownika postępujesz zgodnie z prawem?

Zapraszam do kontaktu.


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook