Utrudnianie kontaktów z dzieckiem

Bardzo często w życiu dzieje się tak, że rodzice żyjący w rozłączeniu, starają się na drodze sądowej o regulację kontaktów ze swoimi dziećmi. Co, jeśli postanowienia sądu oraz ugody nie przynoszą oczekiwanych rezultatów? Wówczas mamy do czynienia z zaognieniem konfliktu pomiędzy dwojgiem rodziców, kiedy to jedno z nich specjalnie utrudnia kontakty.

Utrudnianie wykonywania kontaktów, czyli wykonania prawomocnego orzeczenia/ugody, która reguluje terminy spotkań pomiędzy rodzicem a dzieckiem, przybiera różne formy:

  • Kiedy jeden z rodziców, u którego w danym momencie przebywa dziecko utrudnia, bądź też odmawia kontaktów drugiemu z rodziców, który nie sprawuje bieżącej pieczy nad dzieckiem,
  • Rodzic, który odbywa kontakt z dzieckiem w niewłaściwy sposób, np. nie przywozi dziecka wyznaczonym czasie,
  • Rodzic, któremu zakazano kontaktów z dzieckiem, łamie te zasady.

Jak wyegzekwować kontakty z dzieckiem?

Bardzo prostym rozwiązaniem tego problemu jest, tzw. egzekucja kontaktów z dzieckiem. Niestety, nie odbywa się to jednak w trybie egzekucji roszczeń niepieniężnych prowadzonych z udziałem komornika.

Jest to szczególne postępowanie wprowadzone do procedury cywilnej, której celem jest stworzenie skutecznych i efektywnych rozwiązań ochrony uprawnień rodziców. Egzekucję kontaktów z dzieckiem regulują przepisy art. 59815 – 59822 kodeksu postępowania cywilnego. Przepisy te można znaleźć w rozdziale, regulującym sprawy rodzinne oraz opiekuńcze.

Przewidziane postępowanie w zakresie egzekucji kontaktów z dzieckiem składa się z dwóch etapów.

 

Pierwszy etap, obejmuje jedynie zagrażonie sankcją pieniężną. Stanowi to formę upomnienia niepokornego rodzica, który nie realizuje prawomocnego orzeczenia w zakresie ustalonych kontaktów z dzieckiem. Gdy Sąd dojdzie do przekonania, że nie istnieje żaden ważny powód, dla którego kontakty nie są relalizowane, wyda postanowienie, w którym zagrozi rodzicowi nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego z rodziców za każdy kolejny niezrealizowany kontakt.

Drugi z etapów jest konsekwencją dalszych naruszeń i polega już na nakazaniu zapłaty wcześniej określonej sumy pieniężnej.

Do podjęcia postępowania zawsze wymagany jest wniosek uprawnionego rodzica. Sąd nie może wszcząć postępowania z urzędu. Tego typu wniosek rozpoznaje sąd rejonowy, w obrębie którego dziecko ma miejsce stałego pobytu.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – zagrożenie nakazaniem zapłaty

W pierwszej kolejności, sąd stwierdzając utrudnianie kontaktów, po określeniu sytuacji majątkowej osoby naruszającej, zagrozi nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej na rzecz drugiego z rodziców (opiekunów) za każdy kolejny przypadek naruszenia orzeczenia. Wniosek do sądu może złożyć rodzic, który został uprawniony  do kontaktów, jeżeli spotkania te są bezprawnie utrudniane. Zainicjować postępowanie może także rodzic, który sprawuje bieżącą opiekę nad dzieckiem, jeżeli drugi z rodziców realizuje kontakty w sposób sprzeczny z orzeczeniem sądu. Dotyczy to także łamania zakazu kontaktu z dzieckiem.

Egzekucja kontaktów z dzieckiem – nakazanie zapłaty.

 

Jeżeli pomimo zagrożenia nakazaniem zapłaty, kontakty z dzieckiem nadal są utrudniane, tym razem można wystąpić z wnioskiem do sądu o nakazanie zapłaty  uprzednio ustalonej kwoty pieniężnej za każdy przypadek naruszenia ze strony osoby naruszającej. W przypadku zmiany okoliczności sąd wyjątkowo może zmienić stawkę ustaloną w pierwszym etapie. Egzekucja określonej sumy pieniężnej odbywa się za pośrednictwem komornika.

Zwrot wydatków poniesionych w związku z przygotowaniem kontaktów.

 

Na marginesie trzeba dodać, iż oprócz nakazania zapłaty sumy pieniężnej, osoba wszczynająca postępowanie może domagać się zwrotu kosztów poniesionych w związku z przygotowaniem do kontaktów, do których nie doszło wskutek naruszenia obowiązków przez osobę, pod której pieczą dziecko pozostaje. Jako przykłady takich wydatków można podać, np. koszty dojazdu do miejsca zamieszkania dziecka, koszty zakupu biletów wstępu, czy koszty noclegu.

 

 

 


Adwokat Katarzyna Urbanowicz.

Jako Adwokat świadczę pomoc prawną na terenie Lubina, Legnicy, Głogowa i okolic.

Zapraszam do kontaktu: tel. +48  500 214 627

Lubin ul. Gen. J. Bema 10/1

mail: kancelaria@adwokaturbanowicz.pl

Facebook